Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo,

Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo, chúng ta ai cũng có một niềm tin yêu của một thời thơ ấu tuổi học trò, những tâm hồn trong trắng tuổi học trò cũng đang suy nghĩ về thầy cô kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn.

Dân tộc Việt Nam ta vốn có truyền thống "Tôn sư, trọng đạo" bởi người thầy đã góp phần hun đúc nên tâm hồn Việt Nam qua các thời kỳ, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai dân tộc. Trong xã hội xưa, vị trí người thầy đã được đặt rất cao. Thời phong kiến, trong bậc thang giá trị xét theo cấu trúc "Quân - Sư - Phụ" nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Ca dao cũng có câu: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Trong chế độ mới, người thầy được tôn vinh là: "Kỹ sư tâm hồn", nghề dạy học là: "Nghề cao quy nhất trong những nghề cao quý, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo".

Ngày nay có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác - những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản ngại khó khăn, gian khổ cống hiến cho sự nghiệp "trồng người'. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta. Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực. Không những nắm đạo lý mà người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là các thế hệ học trò của mình, giúp cho họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho đất nước. Chính vì những lẽ đó ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành quyết định 167/QĐ-HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm là "Ngày Nhà Giáo Việt Nam". Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo đồng thời tôn vinh vị trí, vai trò của nhà giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bởi vậy hàng năm cứ đến gần ngày này trên khắp các trường học của cả nước lại dấy lên phong trào thi đua "Dạy tốt Học tốt" chào mừng "Ngày Nhà Giáo Việt Nam".

- Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường n¨m häc 2018-2019 nhµ tr­êng cã tæng sè cã 18 líp víi 550 ch¸u. Nhµ trÎ cã 3 nhóm líp víi 85 ch¸u, chiÕm 27%, ®¹t 100% kÕ ho¹ch n¨m. MÉu gi¸o cã 14 líp víi 465ch¸u, chiÕm 96%, ®¹t 100% kÕ ho¹ch n¨m. Sè ch¸u ¨n tr­a t¹i líp lµ 550 ch¸u, ®¹t 100.Sè ch¸u 5 tuæi ®Õn líp lµ 158 ch¸u, chiÕm 100%, ®¹t 100 % kÕ ho¹ch. Cã 550 ch¸u ®¹t bÐ ngoan, trong ®ã: 205 ch¸u ®¹t ch¸u ngoan B¸c Hå vµ 345 ch¸u ®¹t bÐ ngoan tiªn tiÕn. TrÎ suy dinh d­ìng nhÑ c©n vµ thÊp cßi lµ 24 ch¸u, chiÕm 5%. 100% sè líp thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi vµ ®¹t tiªu chuÈn s¸ng-xanh-s¹ch-®Ñp-an toµn.

-Trong công tác dạy: Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn: 57 GV-NV. Năm học 2018 – 2019: có 6 cô đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 13 cô đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Cã 35 c« ®¹t gi¶i dy gii cÊp tr­êng, 11 nhân viên đạt nhân viên giỏi cấp trường vµ 04 c« ®¹t gi¶i cÊp huyện  trong đó có một giải nhì, ba giải ba, một cô được tặng kỷ niệm chương, 25 cô có đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A, B cấp huyện. 01 tập thể, 9 giáo viên được UBND xã khen thưởng.

Và sự quan tâm rất lớn của các đ/c lãnh đạo Đảng – HĐND- UBND xã Cẩm Lĩnh đã tổ chức mít tinh trọng thể ngày 20/11 nhằm động viên khích lệ và khen thưởng cho cá tập thể cá nhân.

Một số hình ảnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.