Thực hiện Kế hoạch sổ 230/KH- PDGĐT ngày 01/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Trường MN Cẩm Lĩnh A xin báo cáo về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của nhà trường như sau:

Thực hiện Kế hoạch sổ 230/KH- PDGĐT ngày 01/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Trường MN Cẩm Lĩnh A xin báo cáo về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của nhà trường như sau: