Hội thi giáo viên dạy giỏi  nhà trường năm học 2020 – 2021. 

 Hội thi giáo viên dạy giỏi  nhà trường năm học 2020 – 2021. 

 Mục đích: - Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi của trường tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non; - Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục; - Giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương; - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Thời gian từ ngày 05 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020

Hội thi đã có kết quả hai giải nhất thuộc về lớp 5 tuổi A4 và lớp 4 tuổi B2, 1 giải nhì lớp 4 tuổi B3 và 4 giải ba còn lại là các giải khuyến khích

Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi