KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em”

trong nhà trường năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch số 979/KH-SGD&ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN” trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

          Thực hiện công văn số 202PGD ngày 31/03/2020  chỉ đạo của phòng GD&ĐT Ba Vì về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN” trên địa bàn Huyện Ba Vì.

          Trường mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường” năm 2020 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1.  Mục đích:

          - Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học.

          - Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường.

          - 100% CB,GV,NV trong trường được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo hành; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành; biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo hành theo quy định.

-  Phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

2. Yêu cầu:

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáoviên, phụ huynh học sinh đảm bảo các biện pháp phòng, chống bạo hành; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành.

          -  Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và các biện pháp phòng, chống bạo hành; biện pháp hỗ trợ trẻ có nguy cơ bị bạo hành. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia đình học sinh, nhằm đảm bảo an toàn, phòng ngừa hỗ trợ, can thiệp kịp thời trong công tác phòng, chống bạo hành trẻ.

          - Chủ động phòng ngừa, không để có những hành động bạo hành trẻ em trong nhà trường.

II. Nội dung.

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bạo hành trẻ cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tại đơn vị; phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan công an và các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo hành trẻ xảy ra trong và ngoài nhà trường.

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Quyết định số số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các CSGDMN, GD phổ thông, GD thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống BLHĐ trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 585/KH-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Sở GD&ĐT về kế hoạch thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường ngành GD&ĐT; và các Công văn chỉ đạo của phòng GD&ĐT Ba Vì về thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN” trên địa bàn Huyện Ba Vì.

3. Nhà trường hướng dẫn, triển khai Kế hoạch công tác phòng, chống phòng, chống bạo hành trẻ đến 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức ký cam kết giữa Nhà trường với CB,GV,NV và giáo viên chủ nhiệm các lớp với cha mẹ học sinh  về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.

4. Trường chỉ đạo, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 100% CB,GV,NV; thực hành có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; duy trì hoạt động tư vấn tâm lý cho Phụ huynh và học sinh, lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ tâm lý.

            5. Phối hợp với Công an địa phương, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh về các nội dung liên quan đến bạo hành trẻ em; lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của CB,GV,NV, cha mẹ trẻ và cộng đồng về mối nguy hiểm về bạo hành trẻ em. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh và các tổ chức, đoàn thể khác. Lập hồ sơ kiểm tra, theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời khi có hiện tượng CB,GV,NV trong trường vi phạm, để có biện pháp giải quyết, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định.

III. Tổ chức phối hợp thực hiện:

1. Đối với công tác quản lý:

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và nhân viên trong trường.

            -  Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường” cụ thể, có tính khả thi và triển khai có hiệu quả đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CB,GV,NV và phụ huynh học sinh có nhu cầu tìm hiểu.

            - Đề ra các biện pháp ngăn ngừa hiệu quả với các trường hợp vi phạm về bạo hành trẻ em trong nhà trường.

          - Nhà trường phối hợp với công đoàn, Chi Đoàn thanh niên chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và nhân viên trong trường, đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống ma túy, bạo hành trẻ em trong các buổi họp phụ huynh.

          - Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CB,GV,NV toàn trường trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn và tổ chức thực hiện ký cam kết giữa Nhà trường với CB,GV,NV và giáo viên các lớp với cha mẹ học sinh  về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”.

2. Đối với cán bộ giáo viên, nhân viên:

          - Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng dạy lồng ghép trong các giờ lên lớp.

          - Tham gia tập huấn, bồi dưỡng  kiến thức pháp luật để  phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho học sinh trong trường đạt hiệu quả.

          - Tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ CB,GV,NV về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật trong cuộc sống hiện nay.

          - Thực hiện ký cam kết giữa Nhà trường với CB,GV,NV và giáo viên các lớp với cha mẹ học sinh  về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”.

          - Tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia, để tránh xa các hành vi bạo hành trẻ.

3. Đối với phụ huynh học sinh:

          - Thường xuyên nhắc nhở, bảo vệ con em mình khi có biểu hiện tiêu cực trong bạo hành trẻ em.

          - Thực hiện việc ký cam kết giữa giáo viên các lớp với cha mẹ học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo hành trẻ em”.

          - Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước, luật giao thông đường bộ…

          - Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con em noi theo.

4. Các đoàn thể phối hợp

* Tổ chức Công đoàn:

- Nhắc nhở tất cả các đoàn viên công đoàn của đơn vị quan tâm tìm hiểu đến từng hoàn cảnh học sinh cá biệt, biết cảm thông, không quát nạt, bạo hành và đánh học sinh, không để cho học sinh đánh nhau.

- Tham mưu, tổ chức các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng trong các hội thi của nhà trường.

* Tổ chức Đoàn thanh niên: Giám sát các hoạt động của công tác phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường.

*  Nhân viên Y tế:

- Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt động vệ sinh môi trường.

- Hoàn thành kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho trẻ trong năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong nhà trường” năm 2020. Yêu cầu toàn thể CB,GV,NV trong trường thực Nhà trường rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo để nhà trường thực hiện tốt hơn.                                                                                                                                           

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Ba Vì (để  b/c);

- CB,GV,NV trong trường (để t/h);

- Lưu VP./. 

 

                                                                                      Lương Thị Hồng Liên