- Căn cứ kế hoạch số 496/KH - GD ĐT ngày 15/11/2019  của Phòng GD&ĐT  Huyện Ba Vì về ban hành thực hiện chuyên đề : “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

      - Kế hoạch số  40/KH - MN ngày 07 tháng 02 năm 2020  của trường MN Cẩm Lĩnh Avề  thực hiện chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục  lấy trẻ làm trung tâm”

      Trường mầm non  Cẩm Lĩnh A báo cáo kết quả 5  thực hiện  chuyên đề “xây dựng môi trường giáo dục làm trung tâm”

+ Việc xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề:  Nhà trường có đầy đủ văn bản hướng dẫn của cấp trên về triển khai thực hiện Chuyên đề“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016 -2020:

Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;

Kế hoạch số 981/KH-GD&ĐT-MN ngày 20/12/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” Huyện Ba Vì- năm học 2017-2018

Công văn số 1588/BGDĐT-GDMN ngày 23/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn sơ kết 02 năm triển khai chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

     -  Căn cứ kế hoạch số 496/KH - GDĐT ngày 15/11/2019  của Phòng GD&ĐT  Huyện Ba Vì về ban hành thực hiện chuyên đề : “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

      * Văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn của nhà trường: Nhà trường đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chuyên đề như sau:

Kế hoạch số 33 /KH-MNCLA  ngày 27/01/2017 của Trường mầm non Cẩm Lĩnh A về việc triển  khai thực hiện Chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;

Kế hoạch số 34 /KH-MNCLA  ngày 25/12/2017 của Trường mầm non Cẩm Lĩnh A về tổ chức hội thi “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017 - 2018;

          Kế hoạch số 21 KH-MNCLA ngày 01/10/2018 của Trường mầm non non Cẩm Lĩnh A  về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018 - 2019;

Báo cáo số 17 ngày 07/03/2018 về việc tổ chức hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học 2017-2018 ”

         Báo cáo số 20/KH-MNCLAngày 28/04/2018 của Trường mầm non Cẩm Lĩnh A  về việc báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020;

          Kế hoạch số 40/KH-MNCLA ngày 07/02/2020 của Trường mầm non Cẩm Lĩnh A về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2019 - 2020;

       + Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện chuyên đề:

   - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết có mục đích yêu cầu và nội dung cụ thể cho từng tiêu chí, phân chia thời gian thực hiện cho tưng nội dung theo tháng, học kỳ nên nhà trường đã căn cứ vào kế hoạch để thực hiện và hàng tháng, học kỳ có kiểm tra đánh giá kết quả công việc để có lịch trình kế hoạch thực hiện tiếp theo. Nhằm đạt được kết quả kế hoạch đề ra cụ thể nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo chuyên đề kiểm tra việc thiết kế môi trường giáo dục trên các nhóm lớp, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ bằng các hình thức như kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ. Từ đó đánh giá sát tình hình thực tế của đơn vị để có các biện pháp hữu hiệu.

      * Những chuyên đề đã triển khai;

      * Năm học 2015- 2016

      1. Thực hiện chuyên đề Phát triển thể chất.

      * Năm học 2016- 2017: 

      1. Thực hiện chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm( Đã triển khai tại trường)

       * Nămhọc: 2017- 2018

       1. Thực hiện chuyên đề: Đổi mới hình thức hoạt động làm quen với toán.

 2.Thực hiện chuyên đề: Đổi mới hoạt động khám phá: ( Đã triển khai tạiTrường)

        3. Thực hiện chuyên đề: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn tự kỷ và rối loạn vận động.

       * Năm 2018- 2019:

 1. Thực hiện chuyên đề: Đổi mới hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ tại các cơ sở giáo dục Mầm non.

       2. Thực hiện chuyên đề quản lý công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức cho trẻ tại các cơ sở giáo dục Mầm non.

      * Năm học 2019-2020:

      1. Thực hiện chuyên đề:Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ .

      +Tóm tắt những ưu điểm, khó khăn, hạn chế và giải pháp thực hiện trong công tác quản lý, chỉ đạo:

      * Ưu điểm:  Xây dựng  kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu bám sát công văn chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo Huyện Ba vì. Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của đơn vị. Chỉ đạo và thực hiện: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Cơ sở vật chất được tăng cường. Sửa chữa nhà vệ sinh các nhóm lớp, tôn và lát lại sân khu trung tâm và khu Đông viên.Làm mái che thông minh ở sân chơi cho trẻ, trồng các loại hoa trong bồn cây, chậu hoa tạo quang cảnh xanh- sạch - đẹp cho trẻ hoạt động vui chơi.  Mua 150 m2 thảm cỏ nhân tạo ở sân chơi, khu hoạt động thể chất ngoài trời cho trẻ.Các loại đồ dùng đồ chơi được bảo quản tu sửa thường xuyên.

       - Giáo viên chủ động trong việc lập kế hoạch giáo dục. Lựa chọn hình thức tổ chức.Phương pháp tổ chức thích hợp, phát huy khả năng chủ động tham gia hoạt động của trẻ. Kết quả thi GVDG nhiều năm liền có giáo viên dự thi đạt giải nhì, ba, khuyến khích cấp huyện.

        *Khó khăn, hạn chế: Kinh phí của cấp trên  chưa có đầu tư cho chuyên đề nên nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.

        - Khả năng của 1 số giáo viên trong việc áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động chăm sóc trẻ còn hạn chế.

        *Giải pháp trong công tác quản lý chỉ đạo:

       - Đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy học,phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, thường xuyên có hiệu quả.

         -Tăng cường công tác tự bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ tay nghề và kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề.

          -Phát động các phong trào thi đua như thi làm đồ dùng tự tạo, thi xây dựng môi trường lớp học, thi giáo viên dạy giỏi...

2.  Đầu tư cơ sở vật chất kinh phí:

- XD, cải tạo trường, lớp, sân vườn: 240.000.000đ

- Mua sắm thiết bị đồ dùng, đồ chơi: 55.000.000đ

- Hội thảo tập huấn :                             20.000.000đ                         

          Tổng cộng:                                         315.000.000đ

( Bằng chữ: Ba trăm  mười lăm  triệu đồng)

3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ  giáo viên:

Nội dung, hình thức bồi dưỡng chuyên đề  cho cán bộ quản lý, giáo viên

STT

Nội dung

Hình thức

(Tập trung, qua mạng, riêng/lồng ghép trong các buổi hội thảo, thảo luận, sinh hoạt chuyên môn…..

Số lần tập huấn

Số lớp tập huấn

Số CBQL, giáo viên được tham gia tập huấn

Kết quả đạt được về nhận thức và thực hiện của giáo viên

 

- Xây dựng và sử dụng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

- XD kế hoạch GD lấy trẻ làm trung tâm

- Tổ chức HĐ chơi, học

- Phối hợp với cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn tại trường về việc hướng dẫn hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm.

- Nghiên cứu qua mạng,qua sinh hoạt tổ chuyên môn, qua hội thảo

5

5

43

-100 % CB,GV tham gia buổi tập huấn bồi dưỡng.

-100% GV Tham dự các lớp bồi dưỡng, thực hành.

- 100 % GV có kiến thức cơ bản về chuyên đề:” Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

 

* Đánh giá kết quả: Tổ chức các buổi  bồi  dưỡng nội dung bồi dưỡng đảm bảo, hình thức tổ chức phong phú. Tạo điều kiện cho đội ngũ nắm bắt được các phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

* Những hạn chế, khó khăn: Kinh phí đầu tư cho các buổi  tập huấn còn hạn chế.

* Giải pháp: Tham mưu với cấp trên đầu tư kinh phí để xây dựng môi trường  được tốt.

* Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị cấp trên hỗ  trợ về kinh phí để nhà trường tiếp tục đầu tư xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ngày càng đạt kết quả cao hơn nữa.

4. Tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề:

 

Stt

Nội dung

Hình thức

(Tập trung, qua mạng, riêng/lồng ghép hội thảo tập huấn các nội dung khác.

Số lần Hội thảo

Số CBQL, giáo viên được tham gia hội thảo

Kết quả đạt được qua hội thảo (Nâng cao nhận thức và thực hiện, chia sẻ, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và thực hiện chuyên đề

1

Tôt chức thực hiện chuyên đề phát triển  lĩnh vực nhận thức

Tổ chức tập huấn chuyên đề: “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” qua hoạt động phát triển nhận thức môn toán và hoạt động khám phá.

8

43

100% CB,GV được tham gia dự giờ các HĐ mẫu

-100% giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề:, giáo viên được giao lưu chía sẻ trong công tác chỉ đạo và thực hiện.

 

Tôt chức thực hiện chuyên đề phát triển  lĩnh vực thẩm mỹ

Tổ chức tập huấn chuyên đề: “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” qua hoạt động phát triển Thẩm mĩ như Âm nhạc, Tạo hình.

8

43

100% CB,GV được tham gia dự giờ các HĐ mẫu

-100% giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề:, giáo viên được giao lưu chía sẻ trong công tác chỉ đạo và thực hiện.

 

* Đánh giá kết quả: Tổ chức được các buổi tập huấn  hội thảo, nội dung đảm bảo. Hình thức tổ chức phong phú. Tạo được điều kiện cho đội ngũ nắm bắt được các phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Nắm được cách soạn giáo án.Bố trí không gian lớp học. Phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm của  trẻ tạo sự chủ động sáng tạo chia sẻ hợp tác giữa các nhóm.

* Những hạn chế, khó khăn: Số lần tổ chức hội thảo còn ít.

* Giải pháp: Tích cực tổ chức hội thảo, tăng số lần hội thảo trong năm học nhiều hơn.

* Đề xuất, kiến nghị: Không có

5. Tổ chức cuộc thi:” Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong các trường Mầm non.

* Xây dựng và ban hành kế hoạch

    - Căn cứ kế hoạch số 56/KH - BGD & ĐT ngày 25/1/2017 về ban hành thực hiện chuyên đề : “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Giai đoạn 2016-2020.Và các văn bản chỉ đạo tổ chức hội thi.

Nhà trường xây dựng kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi: “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong nhà trường.

* Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức

- Nội dung: Xây dựng môi trường  giáo dục khung cảnh môi trường thân thiện xanh sạch đẹp an toàn, sân vườn có cây xanh bóng mát, có sân cỏ, có khu vui chơi thể chất ở ngoài trời, có biểu bảng nội qui chơi phù hợp tạo môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- Thực hành việc khai thác sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong việc tổ chức thực hiện chương trình GDMN.

- Hình thức thi: Thi cấp trường 18/18nhóm lớp

- Tham gian hội thi cấp huyện: Thi tập thể.

- Thời gian và địa điểm thi: Tổ chưc thi tháng 1/2017. (1 ngày).

-  Kết quả đạt được: Tổ chức hội thi cấp trường có 18/18 nhóm lớp tham gian

* Trong đó: 1 giải nhất , 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích.

- Tham gia hội thi cấp huyện trường đạt giải khuyến khích.

*Những khó khăn, và giải pháp thực hiện

- Những khó khăn, hạn chế:

- Giải pháp:  Vân động tuyên truyền với các bậc phụ huynh tham gia vào việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo của các lớp.

* Đề xuất kiến nghị:

- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề trong những năm tiếp theo tạo khung cảnh sư phạm sanh sạch đẹp cho nhà trường, giáo viên chủ động sáng tạo linh hoạt.Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

6. Kết quả triển khai chuyên đề

*Chỉ đạo xây dựng điểm:

    - Số lớp thực hiện điểm: Lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi A1, A2 ; Lớp Mẫu giáo nhỡ 4 tuổi B4, Lớp mẫu giáo bé C3.

*Đánh giá kết quả:

- Môi trường sạch, đẹp có sự bố trí khu vực chơi và học trong và ngoài trời phù hợp, thuận tiện với sử phát triển của trẻ, tạo được sự thỏa mãn, mở rộng hiểu biết, kích thích trẻ họat động sáng tạo, tích cực

- Tổ chức thực hành phương pháp tại các lớp điểm về các mặt hoạt động giáo dục: HĐ học; HĐ ngoài trời ; HĐ góc .

- Giáo viên nắm được phương pháp hình thức tổ chức theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Giáo viên có kiến thức cơ bản về chuyên đề “xây dựng môi trường giáo dục làm trung tâm”

*Ưu điểm: Thiết kế môi trường đẹp, khoa học, nhiều đồ dùng đồ chơi tự tạo, xây dựng môi trường các góc mở phát huy tính chủ động sáng tạo của trẻ.

- Giáo viên biết xây dựng kế hoạch và Tổ chức được các hoạt động giáo dục áp dụng theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  Chủ động linh hoạt trong thiết kế bài dạy, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học. Trẻ tích cực, sáng tạo trong khám phá, trải nghiệm chủ động hứng thú tham gia vào các hoạt động.

* Những hạn chế , khó khăn: Một số đồ dùng sáng tạo theo chủ đề sự kiện còn hạn chế.

* Giải pháp:

- Giải pháp huy động tham gia của các bậc phụ huynh học sinh về hỗ trợ ủng hộ các nguyên vật liệu, phế phẩm phế loại cùng tham gia tạo ra sản phẩm với trẻ để có nhiều đồ dùng hoạt động trong các góc.

* Đề xuất, kiến nghị:  Đề nghị  hỗ trợ thêm nguồn kinh phí bổ xung các đồ dùng đồ chơi hiện đại cho trẻ.

7. Kết quả thực hiện các tiêu chí:

a, Những kết quả đạt được, những sáng tạo của địa phương trong thực hiện 5 nội dung của chuyên đề.

- Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học:  tạo được môi trường an toàn cho trẻ, tận dụng được khuân viên của nhà  trường cho trẻ được khám phá và trải nghiệm. Môi trường trong và ngoài lớp học đáp ứng được nhu cầu chơi của trẻ, tạo được điều kiện cho trẻ vui chơi đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi. Nhà trường có mái che cho trẻ khi trẻ hoạt động ngoài trời nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục: Xây dựng được kế hoạch giáo dục đảm bảo mục tiêu, nội dung, phương pháp hình thức hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường,  lớp và độ tuổi của trẻ giai đoạn theo chương trình GDMN.

- Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ: Đổi mới các phương pháp tổ chức hoạt động .tăng cường khuyến khích trẻ chủ động sáng tạo trong hoạt động, đảm bảo trẻ được học bằng chơi, chơi mà học. Giáo viên cần quan tâm đến những trẻ nhút nhát, tự ti, rụt rè, có hoàn cảnh khó khăn.

- Đánh giá sự phát triển của trẻ: Giáo viên đánh giá từng cá nhân trẻ thông qua các hoạt động hàng ngày, đánh giá sự tiến bộ của trẻ dựa trên mức độ đạt được mục tiêu của từng lĩnh vực và giáo viên dựa vào mức độ của trẻ để xây dựng kế hoạch hay điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

- Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm: Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện chuyên đề đối với đội ngũ CB,GV,NV đối với trẻ,  và đối với phụ huynh qua phương tiện thông tin đại chúng, qua bảng tin của nhà trường và các góc tuyên truyền của các nhóm lớp.

b, Những hạn chế, khó khăn:

- Các phòng chức năng cho trẻ hoạt động cho trẻ chưa có, lớp học còn thiếu .

-  Địa điểm khu trung tâm môi trường rất bụi bẩn doxung quang trường có nhiều công ty.

- Trường còn một khu học nhờ trên đất của thôn.

- Công tác xã hội hóa giáo dục còn chưa cao.

c, Giải pháp

- Tham mưu với cấp trên mở rộng quỹ đất xây thêm phòng học, phòng chức năng cho trẻ cho trẻ.

- Tham mưu với chính quyền địa phương về sử lý môi trường ở khu trung tâm.

- Tích cực làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để đạt kết quả cao.

d, Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Phòng GD& ĐT tham mưu với UBND xã đầu tư  kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của các cháu.

II. Đánh giá chung

*Kết quả nổi bật: Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu, bám sát công văn chỉ đạo của Phòng  giáo dục và đào tạo. xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.  Chỉ đạo và thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, Giáo viên chủ động  hơn trong việc lập kế hoạch giáo dục. Lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp tổ chức thích hợp,  phát huy khả năng chủ động tham gia hoạt động của trẻ. Cơ sở vật chất được tăng cường, Sửa chữa đồ dùng đồ chơi ngoài trời thường xuyên.

- Tổ chức được các buổi tập huấn , nội dung tập huấn đảm bảo, hình thức tổ chức phong phú. Tạo được điều kiện cho đội ngũ giáo viên  nắm bắt được các phương pháp dạy học theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Nắm được cách soạn giáo án, bố trí không gian lớp học, phát huy tinh thần tập thể làm việc nhóm ở giáo viên trẻ.Nâng cao kỹ năng kiến thức về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

*Khó khăn, hạn chế :

- Số lần hội thảo còn ít.

- Thu nhập của phụ huynh trên địa bàn còn thấp nên việc huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế do đó việc đầu tư CSVC thực hiện chuyên đề còn gặp nhiều khó khăn.

IV. Đề xuất phương hướng của đơn vị:

- Chỉ đạo giáo viên tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.

- Trao đổi kinh nghiệm cùng với các cụm chuyên môn trong huyện. Tham gia các lớp tập huấn do Phòng giáo dục  tổ chức.

- Tăng cường công tác tự bồi dưỡng, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ tay nghề và kinh nghiệm trong việc thực hiện chuyên đề.

- Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn về chuyên môn mở  rộng phương pháp dạy học các lĩnh vực khác theo chuyên đề: “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để đội ngũ giáo viên được tham gia.

- Đối với Sở GD& ĐT: Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài trời đáp ứng được  hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ được khám phá trải nghiệm nhiều hơn.

- Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề: “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của trường mầm non Cẩm Lĩnh A ./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NHÀ TRƯỜNG