Thực hiện Kế hoạch số 614/KH-PGDĐT  ngày 22/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về công tác kiểm tra giáo dục năm học 2020- 2021; Kế hoạch số 95a/KH-KTNB ngày 29/09/2020 của trường  mầm non Cẩm Lĩnh A về kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021, trường  mầm non Cẩm Lĩnh A báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 614/KH-PGDĐT  ngày 22/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì về công tác kiểm tra giáo dục năm học 2020- 2021; Kế hoạch số 95a/KH-KTNB ngày 29/09/2020 của trường  mầm non Cẩm Lĩnh A về kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021, trường  mầm non Cẩm Lĩnh A báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ, số lớp, số học sinh, CSVC

  * Tổng số CB-GV-NV : 60 đồng chí

- Cán bộ quản lý : 03 đ/c

- Giáo viên: 41 đ/c

- Nhân viên 16 đồng chí trong đó:

+ Nhân viên kế toán : 01 đ/c

+ Nhân viên y tế : 01 đ/c

+ Nhân viên nuôi dưỡng: 11 đ/c

+ Nhân viên bảo vệ : 02 đ/c

+ Nhân viên phục vụ : 1 đ/c

- Tr×nh ®é CB, GV, NV: §¹t chuÈn: 60 đồng chí chiÕm 100 %; Trªn chuÈn: 45/60 đạt:  75%;Chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng III: 18 đ/c.

+ Tổng số học sinh toàn trường là 520 trẻ; 18 nhóm lớp;

Nhà trẻ 24-36T 4 nhóm: 90 học sinh;

 3 tuổi 4 lớp: 135 học sinh;

 4 tuổi 5 lớp 140 học sinh;

 5 tuổi 5 lớp 155 học sinh.

- Tổng số phòng học:18/18 nhóm lớp; phòng học thiếu: 0

Chia ra: P. kiên cố: 16; P. Cấp 4: 2.

* Phòng chức năng, hiệu bộ