KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin

Năm học 2020 - 2021

 

Thực hiện công văn số 85/KH-UBND ngày 24/04/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về Kế hoạch công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2020;

  Thực hiện Công văn số 3065  /SGDĐT-VP ngày 21/09/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020-2021,

Thực hiện Công vănsố 711/PGD&ĐT ngày 20/10/2020 của  phòng GD&ĐT  Ba Vì về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020-2021,

Căn cứ vào kế hoạch số 94/KHMNCLA ngày 29/09/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Trường MN Cẩm Lĩnh A xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụngCNTT năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

  Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Đẩy mạnh triển khai sử dụng chữ ký điện tử trong quản lý, xây dựng triển khai giải pháp tiến tới việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt trong nhà trường.

Thực hiện việc đồng bộ theo đúng chuẩn kết nối dữ liệu của ngành GDĐT với nhà trường về giáo dục mầm non.

Xây dựng và  khai thác sử dụng có hiệu quả kho dữ liệu điện tử chứa các bài giảng e-learning, bài giảng điện tử của trường để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập mọi nơi, mọi lúc của giáo viên và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy, học.

2. Yêu cầu:

 Quán triệt tất cả cán bộ GV - NV trong toàn trường thực hiện đầy đủ các nội dung công tác trọng tâm của năm học, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong nhà trường, từ cán bộ đến GV - NV, gắn kết chặt chẽ các hoạt động CS&GD trẻ với ứng dụng CNTT.

3. Các chỉ tiêu chính:

- Tiếp tục xây dựng trang website của trường và hướng dẫn CB,GV,NV sử dụng trang website của trường một cách có hiệu quả.

          - Thường xuyên trao đổi thông tin, văn bản qua thư điện tử giữa nhà trường với PGD&ĐT Ba Vì, các trường trong Huyện và Thành phố.

- Thực hiện tốt việc sử dụng intenet phục vụ cho việc quản lý nhân sự và CSGD trẻ.

- Phấn đấu 100% cán bộ GV - NV trong trường biết sử dụng máy vi tính, soạn bài và soạn thảo các văn bản trên máy vi tính, biết ứng dụng và sử dụng CNTT có hiệu quả trong giảng dạy, thường xuyên áp dụng CNTT vào trong các hoạt động của trẻ hàng ngày.

- Phấn đấu 95% GV trong trường biết cách soạn giáo án điện tử để trình chiếu trên powpoint và áp dụng CNTT vào trong tất cả các hoạt động của trẻ, khuyến khích những GV có tay nghề và sử dụng CNTT thành thạo thiết kế bài giảng E-learning, bài giảng điện tử để xây dựng kho học liệu điện tử của trường.

- 100% giáo viên dạy giỏi ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy.

- Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ quản lý GV - NV trong nhà trường.

- Phấn đấu mỗi giáo viên tự xây dựng được ít nhất 3 - 4 bài giảng điện tử/ năm học, góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường.

- Sử dụng tốt phần mềm quản lý: CS nuôi dưỡng, kế hoạch GD, kế toán, phổ cập GD, tuyển sinh, quản lý học sinh, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý giáo dục, phần mềm tự kiểm định chất lượng, quản lý thư viện, quản lý học liệu điện tử

- Phấn đấu thực hiện xây dựng triển khai giải pháp tiến tới việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở GDĐT.