- Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non. Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

Căn cứ kế hoạch  số 204 /KHPGD&ĐT  ngày 03/04/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì  hướng dẫn tuyển sinh  2020-2021 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Căn cứ kế hoạch  số 225 /KHPGD&ĐT  ngày 17/04/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì  hướng dẫn tuyển sinh  2020-2021 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Căn cứ kết quả điều tra phổ cập năm 2019-2020 .

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà  trường, trường Mầm non Cẩm Lĩnh A  xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày và xây dựng (duy trì) trường đạt chuẩn Quốc gia, Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai dân chủ và công bằng, khách quan.

2. Huy động tỉ lệ trẻ (học sinh) ra lớp đạt 95%. Đảm bảo chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn.Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh,đảm bảo đúng tuyến tuyển sinh, đủ chỉ tiêu. Đảm bảo 100 số học sinh được học 2 buổi/ngày

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thực hiện tốt công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn