Nội ngày 22 tháng 2 năm 2021 về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

          Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-PGD&ĐT huyện Ba Vì ngày 01/3/2021 về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Ba Vì;

          Trường MN Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2021 như sau:

Nội ngày 22 tháng 2 năm 2021 về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

          Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-PGD&ĐT huyện Ba Vì ngày 01/3/2021 về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý ngành Giáo dục và Đào tạo Huyện Ba Vì;

          Trường MN Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2021 như sau: