Căn cứ Điều lệ trư­ờng Mầm non quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trư­ờng Mầm non;

     Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-PGD&ĐT ngày 22/02/2021 của Phòng GD&ĐT Huyện Ba Vì về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phòng GD&ĐT Huyện Ba Vì năm 2021;

     Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Căn cứ Điều lệ trư­ờng Mầm non quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trư­ờng Mầm non;

     Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-PGD&ĐT ngày 22/02/2021 của Phòng GD&ĐT Huyện Ba Vì về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy phòng GD&ĐT Huyện Ba Vì năm 2021;

     Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.