Báo cáo tai nạn thương tích

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em trong cơ sở GDMN

 

1. Chỉ đạo triển khai về công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ em trong cơ sở GDMN

- Nhà trường thực hiện triển khai các văn bản quy phạm pháp luật: Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên...tới toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên ngay khi có các văn bản trong các buổi họp trường, công khai trên bản tin của nhà trường.