KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; 

          Căn cứ Quyết định số 771 /QĐ-PGD&ĐT ngày  29/10/2020 của trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A;

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; 

          Căn cứ Quyết định số 771 /QĐ-PGD&ĐT ngày  29/10/2020 của trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ kế hoạch số 94/KH-MNCLA ngày 29/9/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; trường MN Cẩm Lĩnh A;

Trường mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường giai đoạn 2020 - 2025 và năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.

- Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà đơn vị, ngành đề ra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Quyết nghị về các mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển giáo dục và giám sát hoạt động của Hội đồng trường trong nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và giai đoạn 2020 - 2025.