Hoạt động của Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; 

          Căn cứ Quyết định số 771 /QĐ-PGD&ĐT ngày  29/10/2020 của trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ kế hoạch số 94/KH-MNCLA ngày 29/9/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; trường MN Cẩm Lĩnh A;

Trường mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường giai đoạn 2020 - 2025 và năm học 2020 - 2021 như sau:

Hoạt động của Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A

Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; 

          Căn cứ Quyết định số 771 /QĐ-PGD&ĐT ngày  29/10/2020 của trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ kế hoạch số 94/KH-MNCLA ngày 29/9/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; trường MN Cẩm Lĩnh A;

Trường mầm non Cẩm Lĩnh A xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường giai đoạn 2020 - 2025 và năm học 2020 - 2021 như sau: