Kế hoạch tuần 38

UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG MẦM NON  CẨM LĨNH A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA BAN GIÁM HIỆU

(Tuần từ ngày 13/09 đến ngày 19/09/2021) 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thứ hai

13/9/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (theo phân công) như sau:

* Ban giám hiệu:

- Cập nhật công văn đến, đi đầy đủ và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo đến CBGVNV trong nhà trường.

- Tiếp tục chỉ đạo giáo viên xây dựng KH giao lưu với trẻ bằng các hình thức zalo phù hợp để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ.

- Tiếp tục tuyên truyền CBGVNV nghiêm túc thực hiện về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị số 15+.

- Cập nhật đầy đủ các dữ liệu trên phần mềm, phân chia trẻ vào các nhóm lớp.

- Họp giao ban công tác phòng chống dịch với UB (đ/c Phượng).

- Tăng cường nhập liệu test covid và tiêm chủng

* Giáo viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

- Xây dựng kế hoạch giao lưu với trẻ qua nhóm, lớp bằng các hình thức zalo phù hợp để phối hợp với Phụ huynh về công tác CSGD trẻ đảm bảo an toàn về PCDB COVID-19 và nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch trên phần mềm KHGD.

- Tăng cường nhập liệu test covid và tiêm chủng

* Nhân viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

2. Trực tại trường: Đ/c Vân -  Lê Vinh- Huệ (GV)

Thứ ba

14/9/2021

 

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (theo phân công) như sau:

* Ban Giám hiệu:

- Cập nhật, triển khai công văn đến, đi đầy đủ, kịp thời.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm của GVNV.

- BGH xây dựng kế hoạch và các phần mềm của nhà trường.

- Kiểm tra CSDL nhập đầy đủ thông tin trên phần mềm.

* Giáo viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

- Tự bồi dưỡng chuyên môn theo tổ, khối, nhóm, lớp để thực hiện giao lưu với trẻ qua nhóm, lớp bằng các hình thức zalo phù hợp để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ.

-  Tiếp tục xây dựng kế hoạch trên phần mềm

- Thực hiện bài giảng gửi phụ huynh, quay video……

* Nhân viên: Thực hiện giãn cách theo CT số 15+; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

2. Trực tại trường: Đ/c Thủy-  Hoàn, Trang (NV)    

Thứ tư

15/9/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (theo phân công) như sau:

* Ban Giám hiệu:

- Cập nhật, triển khai công văn đến, đi đầy đủ, kịp thời.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm của GVNV

- Xây dựng quy chế chuyên môn, và nuôi dưỡng

- Họp tiểu ban nông thôn mới ( đ/c Phượng)

* Giáo viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

- Thực hiện giao lưu với trẻ qua nhóm, lớp bằng các hình thức zalo phù hợp để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ;

-  Tiếp tục xây dựng kế hoạch trên phần mềm làm video gửi phụ huynh

* Nhân viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

2. Trực tại trường: Đ/c Phượng, Hường (NV)- Loan GV

Thứ năm

16/9/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (theo phân công) như sau:

* Ban Giám hiệu:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm của GVNV

- Cập nhật, triển khai công văn đến, đi đầy đủ, kịp thời.

-  Tiếp tục xây dựng kế hoạch trên phần mềm

- Thực hiện trả lại tiền thừa cho PHHS khối 5 tuổi. Thực hiện theo phương án.

- Thực hiện hồ sơ phổ cập, chỉ đạo tổng hợp cân đo phân loại của trẻ.

* Giáo viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

- Thực hiện giao lưu với trẻ qua nhóm, lớp bằng các hình thức zalo phù hợp để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ.

- Thực hiện giao lưu với trẻ, tổng hợp cân đo phân loại sức khỏe  báo cáo nhà trường.

* Nhân viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 15+/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

- Thực hiện trồng rau để chuẩn bị đi học.

2. Trực tại trường: Đ/c Vân- Hà , Yến( NV)

Thứ sáu

17/9/2021

1. Làm việc trực tuyến tại nhà (theo phân công) như sau:

* Ban Giám hiệu:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm của GVNV

- Thực hiện báo cáo các thông tin về PGD và các ban ngành liên quan

- Họp tiểu ban nông thôn mới.

* Giáo viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 17/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

- Thực hiện giao lưu với trẻ để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ;

* Nhân viên:

- Thực hiện giãn cách theo CT số 17/CT-UBND thành phố; chỉ ra ngoài khi thật cần thiết và thực hiện nghiêm thông điệp “5k” khi đi ra khỏi nhà.

2. Trực tại trường:  Thủy- Đ/c Oanh- Kim Thủy(NV)

Thứ 7

18/9/2021

 

- Nghỉ cuối tuần

Chủ nhật

19/9/2021

 

- Nghỉ cuối tuần

 

 

Ghi chú:

1. Các đ/c GVNV trực trường thực hiện vệ sinh khuôn viên trường sạch sẽ đảm bảo an toàn công tác PCDB COVID-19.

            2. 02 đ/c bảo vệ làm việc bình thường tại trường vào buổi tối

         

Nơi nhận:

- PGDĐTqua website (để bc);

- CBGVNVqua Mesenger (để th);

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG  

  Phùng Thị Phượng          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊ