KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào các trường mầm non Cẩm Lĩnh A năm học 2020-2021

          trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân;

Căn cứ các văn bản hợp nhất của Bộ GDĐT: Số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ công văn hướng dẫn số: 204 /GD&ĐT V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT Ba Vì ngày 03 tháng 4 năm 2020.

Căn cứ vào Kế hoạch Số 324/KH- PGDĐT Ba Vì ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non  lớp1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020- 2021;.

 Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn và tình hình thực tế của địa phương.

Trường mầm non Cẩm Lĩnh A  xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của nhà trường như sau:

                                                A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.

4. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

5. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

6. Thực hiện công khai các văn bản hướng dẫn tuyển sinh và mẫu đơn đăng ký tuyển sinh trên website nhà trường, kết hợp gửi file mẫu đơn đăng ký tới phụ huynh học sinh bằng hình thức trực tuyến (thông qua ứng dụng thư điện tử, nhóm zalo, face book, ...), hạn chế tối đa việc phát hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại đơn vị.

7. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng