QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc Tổ Văn phòng

và bố trí các chức danh quản lý tổ năm  2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cấp quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư lưu trữ trong các đơn vị trường học;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ; căn cứ vào biên bản họp ngày 05/01/2021 của trường Mầm non Cẩm Lĩnh A; 

Xét theo đề nghị của Hội đồng sư phạm trường Mầm non Cẩm Lĩnh A, 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ Văn thư Lưu trữ trực thuộc Tổ Văn phòng của trường Mầm non Cẩm Lĩnh A năm học 2020 - 2021.

Tổ Văn thư Lưu trữ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công việc cụ thể do đồng chí Hiệu trưởng trực tiếp phân công - Tổ chức phân công.

Điều 2. Đồng chí Nguyễn Thu Hằng - Nhân viên Kế toán - Tổ trưởng Tổ Văn phòng kiêm nhiệm thêm chức danh Tổ trưởng Tổ văn thư Lưu trữ.

Đồng chí Đinh Thị Yến - Nhân viên Y tế  kiêm Thủ quỹ kiêm nhiệm thêm chức danh thực hiện công tác văn thư.

Thời hạn giữ chức danh là 01 năm học tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ văn phòng, tổ trưởng Tổ văn thư lưu trữ, Kế toán và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

             Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.