A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Ba Vì;

- Xây dựng Kế hoạch nhằm xác định rõ các chỉ tiêu, các nhiệm vụ và có các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học;

- Kế hoạch đã được bám vào tình hình thực tế của địa phương và các kết quả đạt được, chưa đạt được của nhà trường năm học trước, để xây dựng một cách chi tiết, có tính khả thi;

- Giúp cho các bộ phận, các tổ chức đoàn thể, chuyên môn của nhà trường có căn cứ để xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo sự thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Ba Vì;

- Xây dựng Kế hoạch nhằm xác định rõ các chỉ tiêu, các nhiệm vụ và có các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học;

- Kế hoạch đã được bám vào tình hình thực tế của địa phương và các kết quả đạt được, chưa đạt được của nhà trường năm học trước, để xây dựng một cách chi tiết, có tính khả thi;

- Giúp cho các bộ phận, các tổ chức đoàn thể, chuyên môn của nhà trường có căn cứ để xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.