Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội