Bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở trước tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan góp phần xây dựng thôn, bản vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

 

Bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở trước tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan góp phần xây dựng thôn, bản vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

1. Nắm được những nội dung cơ bản và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh ở cơ sở, theo phạm vi chức trách được giao.

2. Tích cực đề xuất những vấn đề cần giải quyết góp phần hoàn chỉnh nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ cấp thôn, bản, tổ trưởng dân phố và tương đương.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng  trường mầm non Cẩm Lĩnh A, B; và các ồng chí dân quân tự vệ của các thôn đã tham gia đầy đủ Đ/c Phùng Hữu Thanh Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh giảng buổi học đã diễn ra nghiêm túc các đc học tiếp thu theo 3 chuyên đề mà đc giảng.

Chuyên đề I: Những vấn đề về tôn giáo và dân tộc.

Chuyên đề II: Chiến lược về diễ biến hòa bình.

Chuyên đề III: Kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh và CNXH

Sau khi học xong đề có câu hỏi để viết bài thu hoạch cho mỗi chuyên đề

Dưới đây là một số hingf ảnh của buổi học