BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN BA CÔNG KHAI

TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2020 - 2021

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC MẦM NON:

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 

95%

 

96%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN

100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

95 %

96 %

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

Đảm bảo

100%

Đảm bảo

100%