Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UBND  ngày 29/10/2020 của phòng giáo dục huyện Ba Vì, về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ vào năng lực của các thành viên của Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Hội đồng trường Mầm non Cẩm Lĩnh A nhiệm kỳ 2020 - 2025 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau:

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-UBND  ngày 29/10/2020 của phòng giáo dục huyện Ba Vì, về việc công nhận thành viên Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Cẩm Lĩnh A;

Căn cứ vào năng lực của các thành viên của Hội đồng trường mầm non Cẩm Lĩnh A nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Hội đồng trường Mầm non Cẩm Lĩnh A nhiệm kỳ 2020 - 2025 phân công trách nhiệm các thành viên, cụ thể như sau: