QUY CHẾ

 Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MNCLA

Ngày 06 tháng 01năm 2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc Tổ văn phòng năm 2021)

QUY CHẾ

 Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-MNCLA

Ngày 06 tháng 01năm 2021 của Hiệu trưởng về việc thành lập tổ văn thư lưu trữ trực thuộc Tổ văn phòng năm 2021)

 

          Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia ngày 04/04/2001;

  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộ lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ của đơn vị; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

          Căn cứ kế hoạch số 01A/KH-MNCLA ngày 06/01/2021 của trường mầm non Cẩm Lĩnh A về kế hoạch công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 2021;

          Xét đề nghị của Bộ phận văn thư - lưu trữ trường Mầm non Cẩm Lĩnh A, nay trường Mầm non Cẩm Lĩnh A ban hành Quy chế áp dụng các quy định của Pháp luật về công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ năm 2021 như sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG