QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN

Văn bản nói chung gồm các loại: công văn đi, công văn đên, biên bản, báo cáo, thông báo, quyết định, quy định, công lệnh và giấy giới thiệu ... Quy trình xử lý mỗi loại văn bản có khác nhau nhưng nói chung đều qua các khâu chủ yếu sau: soạn thảo, trình duyệt, lấy số, phát hành, kiểm tra thực hiện, lưu trữ.

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN

Văn bản nói chung gồm các loại: công văn đi, công văn đên, biên bản, báo cáo, thông báo, quyết định, quy định, công lệnh và giấy giới thiệu ... Quy trình xử lý mỗi loại văn bản có khác nhau nhưng nói chung đều qua các khâu chủ yếu sau: soạn thảo, trình duyệt, lấy số, phát hành, kiểm tra thực hiện, lưu trữ.

I. CÔNG VĂN ĐẾN:

1. Nguyên tắc chung:

- Tất cả các công được gửi đến trường bằng bất cứ phương tiện nào cũng đều phải được đăng ký vào sổ và quản lý có hệ thống tại nhà trường.

- Công văn đến phải được xử lý nhanh, chính xác, kịp thời và giữ bí mật theo yêu cầu.

- Công văn đến phải chuyển cho lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng) xem, kiểm tra quy cách trước khi thông qua BGH và sau đó chuyển đến các tập thể hoặc cá nhân có trách nhiệm giải quyết.

- Phải có ký giao và nhận vào sổ chuyển giao công văn. Trường hợp cần thiết phải ghi rõ giờ phút, ngày, tháng, năm giao nhận công văn.

* Nhận công văn đến:

- Mở phong bì trình bày sắp xếp theo từng loại văn bản.

- Đăng ký lấy số, vào sổ công văn.

- Trình BGH để xin ý kiến chỉ đạo.

- Vào sổ theo dõi, xử lý, sao chép, chuyển đến các đơn vị cá nhân có liên quan, lưu trữ.