THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nguồn: Ba Vì xanh.