THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM SỐ HÓA

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG PHẦN MỀM SỐ HÓA
---------*---------
 ❤ Phần mềm Đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho các nghiệp vụ đánh giá kết quả làm việc, thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm trên địa bàn huyện.

🇻 Trong xu thế chuyển đổi số, việc áp dụng đánh giá hằng tháng thông qua phần mềm sẽ giúp bảo đảm tính chính xác, kịp thời và không bỏ sót; công khai, minh bạch...

🇻 Việc đánh giá, xếp loại hằng tháng có thể làm cơ sở để thực hiện các khâu khác của công tác cán bộ như: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ bảo đảm đúng người, đúng việc, sát thực./.

 

Nguồn: Ba Vì xanh