Ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 22/2019 ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Chi tiết xem file đính kèm.