Ngày 04/12/2019, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Chi tiết xem file đính kèm!