TRƯỜNG MẦM NON CẨM LĨNH A THAM GIA HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023 CẤP MẦM NON CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀI TẠO

Thực hiện công văn số 2323/SGDĐT- VP ngày 9/8/2022 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Căn cứ giấy mời số 966/GM-PGDĐT ngày 12/8/2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, hôm nay thứ ba ngày 16/8/2022, Cán bộ quản lý trường MN Cẩm Lĩnh A tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị